The Bible Books In Chinese Pinyin

Hebrew Scriptures

Genesis – Chuàngshìjì 
Exodus – Chū āijíjì 
Leviticus – Lìwèijì 
Numbers – Mínshùjì 
Deuteronomy – Shēngmìngjì
Joshua – Yuēshūyàjì
Judges – Shìshījì   
Ruth – Lùdéjì   
1 Samuel- Sāmŭ ĕrjì shàng
2 Samuel – Sāmŭ ĕrjì xià  
1 Kings- Lièwáng jì shàng 
2 Kings- Lièwáng jì xià 
1Chronicles –Lìdàizhì shàng
2Chronicles- Lìdàizhì i xià
Ezra-Yĭsīlājì
Nehemiah- Níxīmĭjì
Esther – Yĭsītiĕjì
Job- Yuēbóji
Psalms – Shīpiān
Proverbs – Zhēnyán
Ecclesiastes –Chuándàoshū
Song of Solomon- Yăgē
Isaiah- Yĭsàiyàshū
Jeremiah – Yēlìmĭshū
Lamentations – Yēlìmĭ āigē
Ezekiel- Yĭxījiéshū   
Daniel-Dànyĭlĭshū  
Hosea – Hexī āshū 
Joel –Yuē ĕrshū 
Amos- Āmósīshū 
Obadiah – Ėbādĭyàshū 
Jonah- Yuēnáshū  
Micah- Míjiāshū  
Nahum- Nàhóngshū  
Habakkuk- Hābāgŭshū 
Zephaniah- Xīfānyăshū 
Haggai-Hāgāishū
Zechariah- Sājiālìyàshū 
Malachi – Mălājīshū

Greek Scriptures

Matthew – Mătài Fúyīn 
Mark-Măkè Fúyīn 
Luke-Lùjiā Fúyīn 
John-Yuēhàn Fúyīn 
Acts-Shĭtú Xíngzhuàn 
Romans- Luómăshū
1 Corinthians-

Gēlínduō Qiánshū

2 Corinthians-

Gēlínduō Hòushū

Galatians- Jiālātàishū 
Ephesians-Yĭfúsuŏshū 
Philippians-Fĕilĭbóshū 
Colossians-Gēluóxīshū
1 Thessalonians-

Tiēsāluóníjiā Qiánshū

2 Thessalonians- Tiēsāluóníjiā Hòushū
1 Timothy- Tímótài Qiánshū
2 Timothy- Tímótài Hòushū
Titus- Tíduōshū 
Philemon- Féilìméshū 
Hebrews- Xībóláishū 
James- Yăgèshū
1 Peter- Bĭdé Qiánshū 
2 Peter- Bĭdé Hòushū
1 John- Yuēhàn Yīshū 
2 John- Yuēhàn Èrshū 
3 John- Yuēhàn Sānshū 
Jude- Yóudàshū 
Revelation – Qĭshìlù 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s